امروزه کاربرد سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل اتوماتیک فرآیند ها در صنایع و رشته های مختلف دیده میشود. از جمله می توان به کنترل و مانیتورینگ از راه دور در سیلوها و انبارهای مواد غذایی اشاره نمود.

در این سیلوها نیز بایستی فرآیند مانیتورینگ و پایش پارامترهای محیطی مختلف به صورت مداوم صورت گیرد و در صورت تغییرات ناگهانی ضمن هشدار به کاربران، فرآیند کنترل و مانیتورینگ اتوماتیک یا دستی را برای کاربران مهیا سازد. امروزه عدم استفاده از سامانه های کنترل و مانیتورینگ سیلوها اثرات مخرب و زیان باری را به سیلوها وارد ساخته و هر ساله هزینه های قابل توجهی را به کشور تحمیل می نماید.

در واقع با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی و کاربرد اتوماسیون در صنایع مختلف، باعث ایجاد سیستمی مکانیزه و منظم با روند اتوماتیک و دقت بالا و در عین حال حذف نیروی های انسانی و خطاهای انسانی، نیاز به تله متری، کنترل پارامترها، موتور و سایر موارد مهم را تبدیل به امری حیاتی نموده است. از این رو، در سیستم انبارداری میتوان، با بهره گیری از قابلیت سیستم های کنترلی، نظارت تصویری از راه دور جهت امنیت لازم را درکنار سایر موارد داشته باشیم. همیچنین، میتوان با ایجاد آلارم ها و هشدار های مربوطه به کاربر جهت اعلام موارد مهم، بهره جست.