1. تامين رضايت مشتريان در راستای ملزومات تعريف شده و نياز های رو به تغيير.
  2. افزایش راندمان امور سازمانی و اتوماسيون اداری.
  3. ارتقا ارزشهای سازمانی.
  4. آموزش پیوسته پرسنل به منظور ارتقا دانش فنی.
  5. افزایش فعالیتهای تحقیقاتی مستمر در زمینه تکنولوژی های نوین.