شرکت در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق


 از تاریخ 9-6 اردیبهشت 1397
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان