نام پروژه   

 لینک ارتباطی تصفیه خانه باباشیخ علی تا چاه های فلمن

 بستر ارتباطی 

ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی  5.8GHz  شامل رادیو مودم های شرکت Mikrotik و Ubiquiti می باشد. آنالیز کلیه لینک های اجرا شده توسط نرم افزار PTMP Radio Planner انجام گردیده است طول کل لینک اجرا شده  70Km می باشد.

تصاویر: