نام پروژه 

طراحی و اجرای آبنمای موزیکال پارک کوهستانی صفه

کارفرما

 معاونت عمران شهری و شهرداری منطقه 5 اصفهان 

شرح مختصری از پروژه 
  • ایجاد رقص نور هماهنگ با موسیقی پخش شده
  • ایجاد رقص آب هماهنگ با نور و موسیقی
  • امکان پخش موسیقی های مختلف و تنظیم رقص نور و وآب متناسب با آن 
  • اجرای کابل کشی
  • ساخت و نصب پروژکتورهای LED
  • نصب شیربرقی ها و اجرای تاسیسات 
  • ساخت  و تولید مدارات PWM
  • ساخت تابلو 
  • برنامه نویسی و تنظیمات مربوط به درایو 

تصاویر: